Όροι & προϋποθέσεις – Βραβείο Τέχνης

Όροι & προϋποθέσεις – Βραβείο Τέχνης

Όροι & προϋποθέσεις – Βραβείο Τέχνης

Η αίτηση συμπληρώνεται στα ελληνικά.

Οι προτάσεις αξιολογούνται από γνωμοδοτική επιτροπή που αποτελείται από εικαστικούς καλλιτέχνες-μέλη ΔΕΠ, θεωρητικούς της τέχνης και επιμελητές, τον επιμελητή της συλλογής του ιδρύματος και την πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη (εφεξής ΙΔΡΥΜΑ). Ο επιλεγμένος καλλιτέχνης βραβεύεται με το ποσό των 8.000€,  προ ΦΠΑ.  Το ποσό του βραβείου αφορά στην καλλιτεχνική αμοιβή και στο κόστος υλοποίησης του έργου για το οποίο έχει κατατεθεί πρόταση. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα παροχής νόμιμου παραστατικού στοιχείου για την παραλαβή του βραβείου.

Με την αποδοχή του βραβείου ο επιλεγμένος καλλιτέχνης αναλαμβάνει την υποχρέωση να δημιουργήσει το έργο της συγκεκριμένης πρότασης για την οποία έχει βραβευθεί. Το έργο θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο για το υπαίθριο μουσείο του Minos Beach art hotel στον Αγ. Νικόλαο Κρήτης. Το προτεινόμενο έργο δύναται να συνδέεται εννοιολογικά με τα ήδη υπάρχοντα έργα της συλλογής που εκτίθενται στο συγκεκριμένο χώρο. Ο καλλιτέχνης έχει τη δυνατότητα είτε να δημιουργήσει το έργα on spot ή σε άλλο χώρο, μεταφέροντας και προσαρμόζοντας το κατά την εγκατάσταση του στο υπαίθριο μουσείο. Ο καλλιτέχνης είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα στάδια υλοποίησης του έργου.

Το συγκεκριμένο έργο θα παρουσιαστεί στο κοινό σε ανάλογη τελετή. Με την αποπεράτωσή του το έργο παραχωρείται στη μόνιμη συλλογή του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. Η πορεία υλοποίησης και το τελικό έργο θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και μέσω του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.

Το πρόγραμμα καλλιτεχνικής φιλοξενίας θα ξεκινήσει από την ημερομηνία ανακοίνωσης του αποδέκτη του βραβείου και θα διαρκέσει για δύο μήνες έως την ημερομηνία παράδοσης του έργου. Στο χρονικό διάστημα αυτό ο επιλεγμένος καλλιτέχνης θα έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί δύο φορές τις εγκαταστάσεις του Minos Beach art hotel και να διαμείνει στις εγκαταστάσεις για το χρονικό διάστημα δέκα ημερών στο σύνολο Η διαμονή και φιλοξενία στους χώρους του ξενοδοχείου αφορά στην εγκατάσταση του έργου και στην όλη διαδικασία προετοιμασίας και έρευνας για την πραγματοποίηση του.

Οι παροχές του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ στο χρονικό διάστημα του προγράμματος καλλιτεχνικής φιλοξενίας αφορούν:

Α) στην συνεργασία του καλλιτέχνη με τον επιμελητή της συλλογής και την υποστήριξη της έρευνάς του με στόχο την δημιουργία του έργου και την πραγματοποίηση της έκθεσής του.

Β) στην φιλοξενία του καλλιτέχνη για το χρονικό διάστημα δέκα ημερών συμπεριλαμβανομένης της παροχής χώρου διαβίωσης στο Minos Beach art hotel, διατροφής, καθώς και δύο αεροπορικών εισιτηρίων από Αθήνα για Κρήτη μετ’ επιστροφής.

Γ) στην καθοδήγηση και υποστήριξη για την διευκόλυνση της υλοποίησης παραγωγής του έργου, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης διαφόρων υλικών και τεχνογνωσίας.

Δ) στην διοργάνωση της έκθεσης και την προώθηση της στον τύπο.

Ε) στην δημιουργία έντυπου/ηλεκτρονικού υλικού, καταλόγου της  έκθεσης και  των  σχετικών δημοσιεύσεων

ΣΤ) στην δυνατότητα παρουσίασης του συνολικού έργου του φιλοξενούμενου καλλιτέχνη μέσα από την διοργάνωση δημόσιας ομιλίας στον Αγ. Νικόλαο.

Στόχος του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ είναι να καλλιεργήσει συνεργασίες πέρα από το πρόγραμμα καλλιτεχνικής φιλοξενίας και να υποστηρίξει τους βραβευμένους καλλιτέχνες μέσω του δικτύου του. Το ΙΔΡΥΜΑ προσφέρει τη δυνατότητα να στηρίξει  καλλιτέχνες του προγράμματος  με συστατικές επιστολές για την περαιτέρω χρηματοδότηση του έργου τους.

Το ΙΔΡΥΜΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει  αποδεικτικά  στοιχεία  για το ότι βραβείο αξιοποιήθηκε για τον σκοπό που χορηγήθηκε. Το ΙΔΡΥΜΑ  διατηρεί  το  δικαίωμα  κοινοποίησης του συνοδευτικού υλικού που συνδέεται με την έκθεση στην ιστοσελίδα του οργανισμού και  στα μέσα  κοινωνικής  δικτύωσης.

Περισσότερες  πληροφορίες  θα  δοθούν  στους  επιλεχθέντες.

Η στήριξη του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ θα πρέπει να αναφέρεται ρητά σε κάθε μορφή επικοινωνίας της  επιχορηγούμενης δράσης.

Ενδεχόμενη μη αναφορά της στήριξης του  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, μπορεί  να επιφέρει απόρριψη μελλοντικών προτάσεων ή αίτημα επιστροφής του βραβείου.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στους επιλεχθέντες.

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ θα πρέπει να ενημερωθεί εγκαίρως για  οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή στον  προγραμματισμό του έργου ή για αδυναμία ολοκλήρωσής του 5 μέρες μετά τη δημοσίευση  του ονόματος του βραβευμένου καλλιτέχνη.

Οι  αιτούντες  βεβαιώνουν  ότι  όλες  οι  πληροφορίες  που  περιλαμβάνονται  στην  παρούσα Αίτηση είναι ακριβείς, ενώ σε περίπτωση που ζητηθεί θα προσκομίσουν  προς απόδειξη οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό.

Οι  αιτούντες  αναγνωρίζουν  και  αποδέχονται  ότι  σε  περίπτωση  ανακριβών  ή  παραπλανητικών  δηλώσεων η παρούσα Αίτηση θα αποσυρθεί από την διαδικασία  αξιολόγησης.

Ως  προς  την  επεξεργασία  προσωπικών  δεδομένων  φυσικών  προσώπων  στην παρούσα  αίτηση,  Υπεύθυνος  Επεξεργασίας  είναι  ο  εκάστοτε  αιτών,  ο  οποίος  φέρει  την  ευθύνη  για  τη  νόμιμη  διαβίβαση στον ΙΔΡΥΜΑ προσωπικών δεδομένων τυχόν φυσικών προσώπων (π.χ. καλλιτεχνών) και ενημερώνει τα υποκείμενα για την διαβίβαση των δεδομένων τους στο ΙΔΡΥΜΑ.

Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι αρμόδιος για την ικανοποίηση των αιτημάτων  των  φυσικών  προσώπων  σε  σχέση με  τα  προσωπικά  δεδομένα τους. Τυχόν  αιτήματα  φυσικών  προσώπων  σε  σχέση  με  την  επεξεργασία  των προσωπικών  τους  δεδομένων  που  απευθύνονται στον  ΙΔΡΥΜΑ,  θα  διαβιβάζονται άμεσα στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για την ικανοποίησή τους.

Το ΙΔΡΥΜΑ διατηρεί αρχείο με τις προτάσεις στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος και προς τον σκοπό της διαχείρισης και εκτέλεσης του έργου μέχρι τη λήξη της  διαδικασίας του προγράμματος ( ήτοι μέχρι το τέλος του εκάστοτε ημερολογιακού έτους).

Το ΙΔΡΥΜΑ βρίσκεται  σε συμμόρφωση με  τον  Κανονισμό  Προστασίας  Προσωπικών  Δεδομένων

  • σχετική ενημέρωση μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη.