Όροι & προϋποθέσεις – Βραβείο Τέχνης Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη

Η αίτηση συμπληρώνεται στα ελληνικά.

Οι προτάσεις αξιολογούνται από γνωμοδοτική επιτροπή που αποτελείται από εικαστικούς καλλιτέχνες-μέλη ΔΕΠ, θεωρητικούς της τέχνης και επιμελητές, τον επιμελητή της συλλογής του ιδρύματος και την πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη (εφεξής ΙΔΡΥΜΑ). Ο επιλεγμένος καλλιτέχνης βραβεύεται με το ποσό των 8.000,- €.  Το ποσό του βραβείου αφορά στην καλλιτεχνική αμοιβή για το οποίο έχει κατατεθεί πρόταση. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα παροχής νόμιμου παραστατικού στοιχείου για την παραλαβή του βραβείου.

Με την αποδοχή του βραβείου ο επιλεγμένος καλλιτέχνης αναλαμβάνει την υποχρέωση να δημιουργήσει το έργο της συγκεκριμένης πρότασης για την οποία έχει βραβευθεί. Το έργο θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο για το υπαίθριο μουσείο του Minos Beach art hotel στον Αγ. Νικόλαο Κρήτης. Το προτεινόμενο έργο δύναται να συνδέεται εννοιολογικά με τα ήδη υπάρχοντα έργα της συλλογής που εκτίθενται στο συγκεκριμένο χώρο. Ο καλλιτέχνης έχει τη δυνατότητα είτε να δημιουργήσει το έργα in situ ή σε άλλο χώρο, μεταφέροντας και προσαρμόζοντας του κατά την εγκατάσταση του στο υπαίθριο μουσείο. Ο καλλιτέχνης είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα στάδια υλοποίησης του έργου, η οποίο θα πρέπει να έχει λήξει έως τις 20 Ιουνίου 2019.

Το συγκεκριμένο έργο θα παρουσιαστεί στο κοινό σε ανάλογη τελετή. Με την αποπεράτωση του το έργο παραχωρείται στη μόνιμη συλλογή του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. Η πρόοδος και το έργο που παράγει κάθε καλλιτέχνης θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και μέσω του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.

Το πρόγραμμα καλλιτεχνικής φιλοξενίας θα ξεκινήσει από την ημερομηνία ανακοίνωσης του αποδέκτη του βραβείου και θα διαρκέσει για δύο μήνες έως την ημερομηνία παράδοσης του έργου. Στο χρονικό διάστημα αυτό ο επιλεγμένος καλλιτέχνης θα έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί δύο φορές τις εγκαταστάσεις του Minos Beach art hotel και να διαμείνει στις εγκαταστάσεις για το χρονικό διάστημα δέκα ημερών στο σύνολο Η διαμονή και φιλοξενία στους χώρους του ξενοδοχείου αφορά στην εγκατάσταση του έργου και στην όλη διαδικασία προετοιμασίας και έρευνας για την πραγματοποίηση του.

Οι παροχές του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ στο χρονικό διάστημα των δύο μηνών αφορούν:

Α) στην συνεργασία του καλλιτέχνη με τον επιμελητή της συλλογής του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ και την υποστήριξη της έρευνάς του με στόχο την δημιουργία του έργου το οποίο έχει βραβευθεί

Β) στην κάλυψη μέρους του κόστους του έργου προς υλοποίηση (έτσι όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στην αίτηση και ύστερα από συμφωνία με τον καλλιτέχνη) συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης υλικών και τεχνογνωσίας.

Γ) στη φιλοξενία του καλλιτέχνη για το χρονικό διάστημα δέκα ημερών συμπεριλαμβανομένης της παροχής χώρου διαβίωσης στο Minos Beach art hotel, διατροφής, καθώς και δύο αεροπορικών εισιτηρίων από Αθήνα για Κρήτη μετ ‘επιστροφής με στόχο τη δημιουργία του έργου το οποίο έχει βραβευθεί

Δ) στη διοργάνωση της έκθεσης του έργου το οποίο έχει βραβευθεί και την προώθηση της στον τύπο

Ε) στη δημιουργία έντυπου/ηλεκτρονικού υλικού, καταλόγου της  έκθεσης και  των  σχετικών δημοσιεύσεων

ΣΤ) στη δυνατότητα παρουσίασης του συνολικού έργου του φιλοξενούμενου καλλιτέχνη μέσα από την διοργάνωση δημόσιας ομιλίας στον Αγ. Νικόλαο και άλλων δραστηριοτήτων.

Στόχος του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ είναι να καλλιεργήσει συνεργασίες πέρα από το πρόγραμμα καλλιτεχνικής φιλοξενίας και να υποστηρίξει τους βραβευμένους καλλιτέχνες μέσω του δικτύου του. Το ΙΔΡΥΜΑ προσφέρει τη δυνατότητα να στηρίξει  καλλιτέχνες του προγράμματος  με συστατικές επιστολές για την επιπλέον χρηματοδότηση του έργου τους.

Το ΙΔΡΥΜΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία  για το ότι βραβείο αξιοποιήθηκε για τον σκοπό που χορηγήθηκε. Το ΙΔΡΥΜΑ  διατηρεί το δικαίωμα  οινοποίησης του συνοδευτικού υλικού που συνδέεται με την έκθεση στην ιστοσελίδα του οργανισμού και  στα μέσα  κοινωνικής  δικτύωσης.

Περισσότερες  πληροφορίες θα δοθούν στους  επιλεχθέντες.

Η στήριξη του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ θα πρέπει να αναφέρεται ρητά σε κάθε μορφή επικοινωνίας της  επιχορηγούμενης δράσης.

Ενδεχόμενη μη αναφορά της στήριξης του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, μπορεί  να επιφέρει απόρριψη μελλοντικών προτάσεων ή αίτημα επιστροφής του βραβείου.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στους επιλεχθέντες.

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ θα πρέπει να ενημερωθεί εγκαίρως για  οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή στον  προγραμματισμό του έργου ή για τυχόν μη δυνατότητας ολοκλήρωσής του 5 μέρες μετά τη δημοσίευση  του ονόματος του βραβευμένου καλλιτέχνη.

Οι  αιτούντες βεβαιώνουν ότι όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα Αίτηση είναι ακριβείς, ενώ σε περίπτωση που ζητηθεί θα προσκομίσουν προς απόδειξη οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό.

Οι αιτούντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι σε περίπτωση ανακριβών ή παραπλανητικών δηλώσεων η παρούσα Αίτηση θα αποσυρθεί από τη διαδικασία αξιολόγησης.

Ως προς την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπωνστην παρούσα αίτηση, Υπεύθυνος Επεξεργασίας  είναι ο εκάστοτε υποβάλλων αίτηση, ο οποίος φέρει την ευθύνη για τη νόμιμη διαβίβαση στον ΙΔΡΥΜΑ προσωπικών δεδομένων τυχόν φυσικών προσώπων (π.χ. καλλιτεχνών) και ενημερώνει τα υποκείμενα για τη διαβίβαση των δεδομένων τους στο ΙΔΡΥΜΑ.

Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι αρμόδιος για την ικανοποίηση των αιτημάτων των φυσικών προσώπων σε σχέση με  τα προσωπικά δεδομένα τους. Τυχόν αιτήματα φυσικών προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών τους  δεδομένων που απευθύνονται στον ΙΔΡΥΜΑ, θα διαβιβάζονται άμεσα στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για την ικανοποίησή τους.

Το ΙΔΡΥΜΑ διατηρεί αρχείο με τις προτάσεις στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος και προς τον σκοπό της διαχείρισης και εκτέλεσης του έργου μέχρι τη λήξη της  διαδικασίας του προγράμματος (ήτοι μέχρι το τέλος του εκάστοτε ημερολογιακού έτους).

Το ΙΔΡΥΜΑ βρίσκεται σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  • σχετική ενημέρωση μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη.